AirPower Aviation

Privacy Policy

Εισαγωγή

Η Airpower Aviation IKE (εφεξής καλούμενη ως “Airpower”), έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η ‘‘Airpower ‘ προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.airpoweraviation.gr.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των συνομιλητών μας αποτελεί βασικό μέλημα της ‘‘Airpower‘. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνίας του ιστότοπου της εταιρείας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε οι ίδιοι, με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Η ‘‘Airpower‘ θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου για τους ακόλουθους σκοπούς: για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου, για να απαντά σε αιτήματα, ερωτήματα και παράπονά σας, για τη διαχείριση της σχέσης μαζί σας, για σκοπούς διοικητικούς, διαχειριστικούς, στατιστικής ανάλυσης, εσωτερικής αξιολόγησης και για την εκπλήρωση υποχρεώσεών της, για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, για να εξετάζει αιτήσεις σας για εργασία.

Δεδομένα (Στοιχεία) πελάτη

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας όπως απαιτείται από τις νομικές μας υποχρεώσεις και για να παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου, αριθμό ταξιδιωτικού εγγράφου, πληροφορίες χρέωσης, καθώς και αφίξεις και προορισμούς.

Τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η Airpower θα λάβει εύλογες και κατάλληλες υλικές, διοικητικές και τεχνικές εγγυήσεις για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σχετικά με εσάς από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η ‘‘Airpower‘ σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που απαιτείται κοινοποίηση των στοιχείων σε υπεργολάβους της ‘‘Airpower‘ για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας στους πελάτες μας, τούτο γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των εν λόγω υποκειμένων των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συνεργάτες που έχουν αναλάβει τις δέουσες δεσμεύσεις συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Χρησιμοποιούμε το web analytics εργαλείο της Google ‘Google Analytics’ για να αποκτούμε εικόνα της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και του τρόπου με τον οποίον οι επισκέπτες μας αλληλοεπιδρούν με αυτήν, εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης του Google Analytics ορίζουν ότι μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού δεν συλλέγονται δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. H Google μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυό της σχετικά με την εμφάνιση προσωποποιημένου διαφημιστικού υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας σε συμμόρφωση με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια, καθώς και κάθε άλλη μη νόμιμη επεξεργασία.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.

Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:

  • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected]

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( http://www.dpa.gr) είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

Πολιτική για Cookies

Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας από τη Διακήρυξη Cookies στον ιστότοπό μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα cookies που αποθηκεύονται από την ‘‘Airpower‘‘ είναι τα ακόλουθα:

Απολύτως απαραίτητα cookies: αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να πλοηγήστε στον Ιστότοπο και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες του.

Cookies απόδοσης: αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για την χρήση του ιστότοπου και άλλων ιστότοπων.

Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχει σε αυτόν βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες.

Cookies κοινωνικών δικτύων (Social Media/Sharing cookies) – τρίτου μέρους (Third party): αυτά τα cookies παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και δύναται να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα σε σχέση με την χρήση που κάνετε στα δίκτυα αυτά.

Η ‘‘Airpower‘‘ χρησιμοποιεί το Google Analytics, εργαλείο ανάλυσης ιστού που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστότοπων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες ενασχολούνται με τον Ιστότοπο. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα περιήγησης του Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on).

Επίλυση διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της ‘‘Airpower‘‘ και χρηστών του ιστότοπου σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.